საკრებულო
საკრებულოს დებულება
წევრები
საკრებულოს წევრები
საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
კომისიები
სოციალურ საკითხთა კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
სამანდატო საპროცედურო და ეთიკის კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
ინფრასრტუქტურისა და სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
აგრარულ საკითხთა,გარემოს დაცვისა და ქონების მართვის კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
საკრებულოს ფრაქციები
ფრაქცია მაჟორიტარები
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია დედოფლისწყარო
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია ხორნაბუჯი
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები"
წევრები
დროებითი სამუშაო ჯგუფები
საკრებულოს აპარატი
საკრებულოს აპარატის დებულება
აპარატის წევრები
აპარატის უფროსი
იურიდიული განყოფილების უფროსი
საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი
გამგეობა
გამგეობის დებულება
სტრუქტურული ერთეულები
ადმინისტრაციული სამსახური
დებულება
ზედამხედველობის სამსახური
დებულება
ინფრასტრუქტურის სამსახური
დებულება
კულტურის, სპორტის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
დებულება
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
დებულება
საფინანსო სამსახური
დებულება
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
დებულება
სოფლის მეურნეობის სამსახური
დებულება
სოციალური სამსახური
დებულება
მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფიული მონაცემები
ისტორია
რუქა
ადმინისტრაციული ერთეულები
სამართლებრივი აქტები
საკრებულოს დადგენილებები
საკრებულოს განკარგულებები
თავმჯდომარის ბრძანებები
ბრძანებები
საკადრო ბრძანებები
დეკემბერი 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების, მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ  შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2016 -2019 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

 • თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
 • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
 • განათლება;
 • კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

ანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

             
             

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

შემოსავლები

7180,5

7220,6

4665,7

4665,7

4665,7

4665,7

გადასახადები

2277,6

1534,1

1904,1

1904,1

1904,1

1904,1

გრანტები

3596,8

4566,5

1762,2

1762,2

1762,2

1762,2

სხვა შემოსავლები

1306,1

1120,0

999,4

999,4

999,4

999,4

             

ხარჯები

5078,7

6024,9

5840,5

5840,5

5840,5

5840,5

შრომის ანაზღაურება

1548,2

1331,7

1328,0

1328,0

1328,0

1328,0

საქონელი და მომსახურება

1439,8

1530,6

1517,1

1517,1

1517,1

1517,1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

           

პროცენტი

           

სუბსიდიები

1778,5

2250,2

2622,4

2622,4

2622,4

2622,4

გრანტები

 

500,4

       

სოციალური უზრუნველყოფა

295,1

412,0

373,0

373,0

373,0

373,0

სხვა ხარჯები

17,1

         
             

საოპერაციო სალდო

2101,8

1195,7

-1174,8

-1174,8

-1174,8

-1174,8

             

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3176,0

3359,6

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

ზრდა

3205,8

3369,6

7,0

7,0

7,0

7,0

კლება

29,8

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

             

მთლიანი სალდო

-1074,2

-2163,9

-1171,8

-1171,8

-1171,8

-1171,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1074,2

-2163,9

-1171,8

-1171,8

-1171,8

-1171,8

ზრდა

           

ვალუტა და დეპოზიტები

           

კლება

1074,2

2163,9

1171,8

1171,8

1171,8

1171,8

ვალუტა და დეპოზიტები

1074,2

2163,9

1171,8

1171,8

1171,8

1171,8

ბალანსი

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

 

                                        2014-2015  წლების მოკლე მიმოხილვა

2014 წლის 1 იანვრისთვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთი ირიცხებოდა 3381.9 ათასი ლარის ოდენობით, მიმდინარე წელში შემოსულობებმა შეადგინა           7210.4 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 8284.5 ათასი ლარი, აქედან გამომდინარე ფინანსური აქტივები შემცირდა 1074.1 ათასი ლარის ოდენობით, 2014 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 2359.6 ათასი ლარი.  

მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარ შემოსავლები შეადგენს 3613.6 ათას ლარს, ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები შეადგენს 3596.8 ათას ლარს, პრივატიზაციიდან მიღებულმა შემოსავალმა კი შეადგინა 29.8  ათასი ლარი.

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით 1880.8 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია, წყალსადენი ქსელის რეაბილიტაცია,  გარე განათების მოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, მინი-სპორტული მოედნების მოწყობა, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხის მოწყობა, ურბანული ტერიტორიის მოწყობა.

გარდა ამისა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახსრებით დაფინანსდა სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია, წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა, ურბანული ტერიტორიის მოწყობა.

2015 წელს 10 თვის განმავლობაში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა შემოსულობებმა  შეადგინა 4990.4   ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 5811.8 ათასი ლარი, ფინანსური აქტივები შემცირდა 821.4  ათასი ლარით.

2015 წელს სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 3082.9 ათასი ლარით დაფინანსდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გზებისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის სისტემების და ჭაბურღილების მოწყობა-რეაბილიტაცია,კეთილმოწყობის სამუშაოები, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და სხვა.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1781.8

2145.3

1959.2

1959.2

1959.2

1959.2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

576.7

621.6

108.4

108.4

108.4

108.4

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3378.0

3529.8

784.5

784.5

784.5

784.5

განათლება

1088.4

1201.8

1200.0

1200.0

1200.0

1200.0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

884.2

1202.9

1120.0

1120.0

1120.0

1120.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

575.4

693.1

675.4

675.4

675.4

675.4

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

org. kodi

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

 
 
 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

621.6

108.4

108.4

108.4

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

513.2

       

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

         

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

92.4

108.4

108.4

108.4

 

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                     

 • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;
 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციადედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია.

org. kodi

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

 
 
 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3529.8

784.5

784.5

784.5

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1013.7

74.5

74.5

74.5

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2232.6

710.0

710.0

710.0

 

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

2.0

       

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1244.8

       

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

314.3

180.0

180.0

180.0

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

653.4

530.0

530.0

530.0

 

03 02 05

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

18.1

       

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

283.5

       

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

         

   2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

  (პროგრამული  კოდი  03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება  და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2016 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში  არსებული შიდა  გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.
 • აგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა

             შედეგების  შეფასების  ინდიკატორები:

 1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილობრივი დასუფთავება,   ქ. დედოფლისწყაროში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში  მოწესრიგდება და გარკვეულ ქუჩებზე მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები, აგრეთვე სოფლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებს და ამორტიზებულ წყალმომარაგების სისტემებს.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • მოსახლეობის საცხოვრებელი  პირობების გაუმჯობესება;
 • განათებული ქალაქი და სოფლები;
 • გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.
 • საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობა;
 • ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;
 • საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 80%-ით გათავისუფლებული ქალაქი და ნაწილობრივ გათავისუფლებული სოფლების ტერიტორია.

  შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

2.2.1    ბინათმშენებლობის  ღონისძიებები

               პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საექსპერტო მომსახურება 2016 წელში განსახორციელებელ პროექტებზე.

 1. 2წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

          ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროსა და მთელ რიგ სოფლებში წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.                                                                                                                                                                                                                     

 1. 3გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 03)

      დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა, კერძოდ:                ქ. დედოფლისწყაროსა და მთელ რიგ სოფლებში მოეწყობა გარე განათება.

 1. 4 გარემოს დაცვითი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

გარემოს დაცვითი  ღონისძიებებიდან დასუფთავების სამუშაოები და საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს. ეკოლოგიური და სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ქ. დედოფლისწყაროდან და სოფლებიდან: ზემო მაჩხაანი, არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი, გამარჯვება, ხორნაბუჯი და სამრეკლო, გრაფიკის შესაბამისად, დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

           ქვეპროგრამის ფარგლებში  ქ. დედოფლისწყაროსა და  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება  და მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე  სისტემები.

                     

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, აგრეთვე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახე შელახულია და აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი რეაბილიტაცია, კერძოდ: მთელ რიგ სოფლებში მოხდება მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ნაგავსაყრელების გაწმენდა, მინისპორტული მოედნების მოწყობა და ა.შ.

                 მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
 • გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები  და შემცირდება მიგრაციის პროცესი.
 • ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 1. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელ განათლებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  როლი ენიჭება, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

org. kodi

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

 
 
 

04 00

განათლება

1201.8

1200.0

1200.0

1200.0

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1201.8

1200.0

1200.0

1200.0

 

 

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

აღნიშნული  პროგრამის შესაბამისად საბავშვო-ბაგა ბაღებში ხორციელდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება, ზრუნვა ჰიგიენასა და კვებაზე, აღსაზრდელის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრში გაერთიანებულია და ფუნქციონირებს 17 სკოლამდელი და ერთი სკოლისგარეშე დაწესებულება (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი),  სკოლამდელ დაწესებულებაში ამ ეტაპზე განათლებას იღებს 861 ბავშვი, ხოლო სკოლისგარეშე დაწესებულებაში 100 ბავშვი.

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრში სწავლა უფასოა, პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი  აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს, აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მთელ რიგ სოფლებში ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია.                  

      მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა.
 • მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

როგორც ბოლო წლების განმავლობაში, ისე მომდევნო პერიოდშიც მუნიციპალიტეტის  კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ნიჭიერი სპორტსმენების მხარდაჭერა სხვადასხვა ჩემპიონატებში. ჩატარდება საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება   უზრუნველყოფს ქართული ფოლკლორული ხელოვნების შენარჩუნებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმის,  ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

 

 

 

 

org. kodi

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

 
 
 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1202.9

1120.0

1120.0

1120.0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

276.9

260.3

260.3

260.3

 

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

211.5

260.3

260.3

260.3

 

05 01 02

სპორტული   დარბაზების  მშენებლობა

65,4

       

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

829,2

757,7

757,7

757,7

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

732,4

651,0

651,0

651,0

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

96,8

106,7

106,7

106,7

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

28,8

32,0

32,0

32,0

 

05 04

ტელერადიომაუწყებლობა დასაგამომცემლო საქმიანობა

68,0

70,0

70,0

70,0

 
             

 

 

 

 

 1. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

            პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირებზე, საქართველოსა  და ევროპის ჩემპიონატებზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით.

2016წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:

 • ქართული  ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა სამბოში;
 • ძალოსნობა;
 • ფეხბურთი;
 • კალათბურთი;
 • კიკბოქსინგი;
 • რაგბი
  • სპორტსმენთა მიერ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება
  • სპორტული წარმატებებისათვის ხელშეწყობა

             მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

              შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 1. 4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო დაფინანსება, ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებსა და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.

             მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში
 • კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონული საბიბლიოთეკო გაერთიანების, რომელიც მოიცავს 1 რაიონულ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას, დაფინანსება. ბიბლიოთეკებში აქტიურად ხდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მკითხველთა) ინტერესების შესწავლა, ამ მიზნით ტარდება  სხვადასხვა ღონისძიებები:

 • ლიტერატურული დილა
 • მკითხველთა კონფერენცია
 • თემატური საღამოები
 • წიგნის განხილვა
 • თემატური გამოფენები

                  პროგრამის ფარგლებში მოხდება ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა კულტურული მემკვიდრეობის (ანტიკვარული და კულტუროლოგიური) ნივთების დაცვა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა, არქეოლოგიური და ისტორიული ძეგლების აღწერა, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ძეგლის სტატუსი, მუზეუმი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს არქეოლოგიურ გათხრებში, რომელთა მიზანია მატერიალური ნაშთების მოკვლევა და მათზე სამეცნიერო ანგარიშების მომზადება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისათვის ისტორიული ძეგლების უკეთ გაცნობის მიზნით მოეწყობა ლექცია-სემინარები, ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენციები.

4.2.2  კულტურული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და წახალისებით, მხატვრული კოლექტივების: ქორეოგრაფიული ანსამბლები: „შირაქი“, „ხორნაბუჯი“ და „იმედი“; ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლები: „ქიზიყი“, „მანდილი“ და „ხორნაბუჯი“; თეატრალური კოლექტივი „ბარის ფშავლები“ და ბავშვთა თეატრალური სტუდია „არლეკინო“-ს მონაწილეობით იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.3  საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 03)

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში,  ასევე მოეწყობა სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობისა და დათვალიერების მიზნით ექსკურსიები, მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარემოს გაჯანსაღებისათვის დარგავენ ნარგავებს.

   

                  მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ახალგაზრდობის ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობაში.
 •  ფიზიკური ცხოვრების გაუმჯობესება.
 • მოსახლეობის ჩართულობა სულიერ ცხოვრებაში.
 • სულიერი განვითარების  გაუმჯობესება.
 • გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
 • გაზეთი „შირაქის“ საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს;
 •  ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაციის მიღება, გავრცელება.

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

4.4  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 04)

       პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ჰერეთის ეპარქიის განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერა.

                  მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

4.5 პრესის მომსახურების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 04)

       

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ „შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს, გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო  გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან-გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

                  მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

org. kodi

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

 
 
 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

693,1

675,4

675,4

675,4

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

81,1

102,4

102,4

102,4

 

06 02

სოციალური პროგრამები

612,0

573,0

573,0

573,0

 

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

         

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

406,0

370,0

370,0

370,0

 

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

200,0

200,0

200,0

200,0

 

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

6,0

3,0

3,0

3,0

 

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

         

       პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის  გამწვავების დროული  გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისთვის მწერების და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.
  • ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

                  მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.
 • მძიმე  სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის პირთა ოჯახების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა ყოველთვიურად 8-12 ლარის ოდენობით (400 ბენეფიციარი);
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარება, რომელიც დაიბადა მუნიციპალიტეტის სტაციონარში ან დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ბავშვი დაიბადა სხვა სტაციონარში, გათვალისწინებულია 300 ლარის ოდენობით;
 • ონკოლოგიური, გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონალური მკურნალობის დაფინანსება, რომლის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური დახმარების კომისია;
 • ხანძრით, მიწისძვრით და ბუნებრივი კატასტროფით, სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებულები და ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს - 75ლარი ყოველთვიურად, ბინის ქირის დასაფარად.

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

                

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

         ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

5.2.2 სათნოების სახლი  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 250 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3   ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის გარდაცვლილი ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით.

თავი I

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის2016წლის ბიუჯეტი

                მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7180.5

2088.0

5092.5

7220.6

2641.0

4579.6

4665.7

0.0

4665.7

გადასახადები

2277.6

0.0

2277.6

1534.1

0.0

1534.1

1904.1

0.0

1904.1

გრანტები

3596.8

2088.0

1508.8

4566.5

2641.0

1925.5

1762.2

0.0

1762.2

სხვა შემოსავლები

1306.1

0.0

1306.1

1120.0

0.0

1120.0

999.4

0.0

999.4

ხარჯები

5078.7

125.1

4953.6

6024.9

40.0

5984.9

5840.5

0.0

5840.5

შრომის ანაზღაურება

1548.2

0.0

1548.2

1331.7

0.0

1331.7

1328.0

0.0

1328.0

საქონელი და მომსახურება

1439.8

85.1

1354.7

1530.6

0.0

1530.6

1517.1

0.0

1517.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1778.5

0.0

1778.5

2250.2

0.0

2250.2

2622.4

0.0

2622.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

500.4

0.0

500.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

295.1

40.0

255.1

412.0

40.0

372.0

373.0

0.0

373.0

სხვა ხარჯები

17.1

0.0

17.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საოპერაციო სალდო

2101.8

1962.9

138.9

1195.7

2601.0

-1405.3

-1174.8

0.0

-1174.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3176.0

2037.0

1139.0

3359.6

2601.1

758.5

-3.0

0.0

-3.0

ზრდა

3205.8

2037.0

1168.8

3369.6

2601.1

768.5

7.0

0.0

7.0

კლება

29.8

0.0

29.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

მთლიანი სალდო

-1074.2

-74.1

-1000.1

-2163.9

-0.1

-2163.8

-1171.8

0.0

-1171.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1074.2

-74.1

-1000.1

-2163.9

-0.1

-2163.8

-1171.8

0.0

-1171.8

ზრდა

                 

ვალუტა და დეპოზიტები

                 

კლება

1074.2

74.1

1000.1

2163.9

0.1

2163.8

1171.8

0.0

1171.8

ვალუტა და დეპოზიტები

1074.2

74.1

1000.1

2163.9

0.1

2163.8

1171.8

0.0

1171.8

ბალანსი

                 
                   

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7210.3

7230.6

2641.0

4589.6

4675.7

0.0

4675.7

შემოსავლები

7180.5

7220.6

2641.0

4579.6

4665.7

0.0

4665.7

არაფინანსური აქტივების კლება

29.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

გადასახდელები

8284.5

9394.5

2641.1

6753.4

5847.5

0.0

5847.5

ხარჯები

5078.7

6024.9

40.0

5984.9

5840.5

0.0

5840.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3205.8

3369.6

2601.1

768.5

7.0

0.0

7.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

             

ვალდებულებების კლება

             

ნაშთის ცვლილება

-1074.2

-2163.9

-0.1

-2163.8

-1171.8

0.0

-1171.8

მუხლი 3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4665.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7180.5

7220.6

2641.0

4579.6

4665.7

0.0

4665.7

გადასახადები

2277.6

1534.1

0.0

1534.1

1904.1

0.0

1904.1

გრანტები

3596.8

4566.5

2641.0

1925.5

1762.2

0.0

1762.2

სხვა შემოსავლები

1306.1

1120.0

0.0

1120.0

999.4

0.0

999.4

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2277.6

1534.1

0.0

1534.1

1904.1

0.0

1904.1

საშემოსავლო გადასახადი

       

370.0

0.0

370.0

ქონების გადასახადი

2277,6

1534,1

0,0

1534,1

1534.1

0,0

1534.1

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

157,4

120,0

0,0

120,0

120.0

0,0

120.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,4

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

2007,0

1384,5

0,0

1384,5

1384,5

0,0

1384,5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

109,1

27,6

0,0

27,6

27.6

0,0

27.6

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,7

           

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  1762,2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

გრანტები

3596,8

4566,5

1762,2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3596,8

4566,5

1762,2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1508,8

1925,5

1762,2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1323,8

1740,5

1577,2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185,0

185,0

185,0

სხვა პროექტები

     

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2088,0

2641,0

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

1640,6

2197,5

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

447,4

443,5

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

     

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 999.4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1306,1

1120,0

999.4

შემოსავლები საკუთრებიდან

1103,9

963,6

850.0

პროცენტები

430,5

120,0

150.0

რენტა

673,4

843,6

700.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

672,8

843,1

700.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,6

0,5

 

საქონლისა და მომსახურების  რეალიზაცია

53,1

49,4

44.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

47,0

46,4

41.4

სანებართვო მოსაკრებელი

2,2

1,0

1,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,8

0,4

0,4

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

44,0

45,0

40.0

შემოსავლები მომსხურების გაწევიდან

6,1

3,0

3.0

 შერეული და სხვა აკლასიფიცირებული შემოსავლები

35,8

2,0

5.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

113,3

105,0

100.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5840.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5078,7

6024,9

40,0

5984,9

5840.5

0,0

5840.5

შრომის ანაზღაურება

1548,2

1331,7

0,0

1331,7

1328.0

0,0

1328.0

საქონელი და მომსახურება

1439,8

1530,6

0,0

1530,6

1517.1

0,0

1517.1

               

სუბსიდიები

1778,5

2250,2

0,0

2250,2

2622.4

0,0

2622.4

გრანტები

 

500,4

0,0

500,4

     

სოციალური უზრუნველყოფა

295,1

412,0

40,0

372,0

373,0

0,0

373,0

სხვა ხარჯები

17,1

           

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება-3,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3205,8

3369,6

7,0

       
         

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ბ)განისაზღვროს მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

201წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

29,8

10,0

10,0

ძირითადი აქტივები

 

10,0

10,0

არაწარმოებული აქტივები

29,8

 

0.0

მიწა

     
       

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1781,8

2145,3

1959.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1774,9

2132,3

1946.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1703,9

2082,3

1896.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

71,0

50,0

50,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

2,3

5,0

5,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

2,3

5,0

5,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

     

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

4,6

8,0

8,0

702

თავდაცვა

92,4

108,4

108,4

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

484,3

513,2

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

     

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

484,3

513,2

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1842,2

1013,7

74,5

7045

ტრანსპორტი

1842,2

1013,7

74,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1842,2

1013,7

74,5

705

გარემოს დაცვა

499,9

648,4

525,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

433,8

525,0

525,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

66,1

123,4

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

     

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1035,9

1867,7

185.0

7061

ბინათმშენებლობა

     

7063

წყალმომარაგება

689,0

1244,8

 

7064

გარე განათება

191,9

314,3

180.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

155,0

306,6

5.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

91,1

81,1

102.4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

91,1

81,1

102.4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

884,2

1202,9

1120.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

270,1

276,9

260.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

537,7

829,2

757.7

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

59,0

68,0

70,0

7084

ახალგაზრდული და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

17,4

28,8

32,0

709

განათლება

1088,4

1201,8

1200.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1088,4

1201,8

1200.0

710

სოციალური დაცვა

484,3

612,0

573,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

481,3

606,0

570.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,0

6,0

3,0

 

სულ

8284,5

9394,5

5847.5

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1171.8 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-      -1ათასი ლარის ოდენობით.
 2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           1ათასი ლარის ოდენობით.
 3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება          0.0 ლარის ოდენობით.
 4. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
 5.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  81,1  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  103.9 ათასი ლარი;

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

 
 
 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

108,4

108,4

108,4

108,4

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

         

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

108,4

108,4

108,4

108,4

 

 

   

)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                         

 • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

მუხლი 17.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციადედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია.

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

 
 
 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

784.5

755,0

755,0

755,0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74,5

75,0

75,0

75,0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

710.0

680,0

680,0

680,0

 

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

 

0.0

0.0

0.0

 

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

 

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

180.0

150,0

150,0

150,0

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

530.0

530,0

530,0

530,0

 

03 02 05

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 

0,0

0,0

0,0

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

0.0

0,0

0,0

 
             

ა)   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

  (პროგრამული  კოდი  03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება  და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2016 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში  არსებული შიდა  გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.
 • აგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა

             შედეგების  შეფასების  ინდიკატორები:

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილობრივი დასუფთავება,   ქ. დედოფლისწყაროში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში  მოწესრიგდება და გარკვეულ ქუჩებზე მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები, აგრეთვე სოფლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებს და ამორტიზებულ წყალმომარაგების სისტემებს.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • მოსახლეობის საცხოვრებელი  პირობების გაუმჯობესება;
 • განათებული ქალაქი და სოფლები;
 • გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.
 • საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობა;
 • ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;
 • საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 80%-ით გათავისუფლებული ქალაქი და ნაწილობრივ გათავისუფლებული სოფლების ტერიტორია.

  შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

  ბ.ა)  ბინათმშენებლობის  ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02 01)

               პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საექსპერტო მომსახურება 2015 წელში განსახორციელებელ პროექტებზე.

ბ.ბ)წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

          ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ ზემო მაჩხაანში სადაწნევო მილის რეაბილიტაცია და ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, სოფელ მირზაანში ცენტრალური სატუმბი სადგურიდან სადაწნევო მილის რეაბილიტაცია, სოფელ არბოშიკში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხორნაბუჯში წყალშემკრები ავზის რეაბილიტაცია, სოფელ ზემო ქედში, არხილოსკალოსა და ქვემო ქედში შიდა წყალმომარაგების ქსელის                                                                                                                                                                                                                                                                მოწყობა-რეაბილიტაცია, სოფელ ფიროსმანის წყალმომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა.

ბ.გ)გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 03)

      დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა, კერძოდ:                ქ. დედოფლისწყაროში მთელ რიგ ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა, სოფელ მირზაანში, არბოშიკში, ხორნაბუჯში, ზემო ქედში და ფიროსმანში გარე განათების მოწყობა.

ბ.დ) გარემოს დაცვითი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

გარემოს დაცვითი  ღონისძიებებიდან დასუფთავების სამუშაოები და საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს. ეკოლოგიური და სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ქ. დედოფლისწყაროდან და სოფლებიდან: ზემო მაჩხაანი, არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი, გამარჯვება, ხორნაბუჯი და სამრეკლო, გრაფიკის შესაბამისად, დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

            ქვეპროგრამის ფარგლებში  ქ. დედოფლისწყაროსა და  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება  და მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე  სისტემები.

                     

გ)  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, აგრეთვე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახე შელახულია და აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროსა და სოფლებში: ზემო მაჩხაანი, მირზაანი, ზემო ქედი, ქვემო ქედი, სამთაწყარო, ფიროსმანი და საბათლო არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, აგრეთვე  მთელ რიგ სოფლებში მოხდება მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ნაგავსაყრელების გაწმენდა, მინისპორტული მოედნების მოწყობა და ა.შ.

                 მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
 • გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები  და შემცირდება მიგრაციის პროცესი.
 • ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

მუხლი 18. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელ განათლებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  როლი ენიჭება, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

 
 
 

04 00

განათლება

1200.0

1000,0

1000,0

1000,0

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1200.0

1000,0

1000,0

1000,0

 

1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

აღნიშნული  პროგრამით შესაბამისად საბავშვო-ბაგა ბაღებში ხორციელდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება, ზრუნვა ჰიგიენასა და კვებაზე, აღსაზრდელის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 861 ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

                   მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა.
 • მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

 1. როგორც ბოლო წლების განმავლობაში, ისე მომდევნო პერიოდშიც მუნიციპალიტეტის  კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ნიჭიერი სპორტსმენების მხარდაჭერა სხვადასხვა ჩემპიონატებში. ჩატარდება საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება   უზრუნველყოფს ქართული ფოლკლორული ხელოვნების შენარჩუნებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმის,  ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

 

 

 

 

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2016წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

 
 
 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1120.0

1084.8

1084.8

1084.8

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

260.3

235.0

235.0

235.0

 

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

260.3

235.0

235.0

235.0

 

05 01 02

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

         

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

757.7

747.8

747.8

747.8

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

651,0

651.0

651.0

651.0

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

106.7

96.8

96.8

96.8

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

32,0

32.0

32.0

32.0

 

05 04

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70,0

70.0

70.0

70.0

 
             

 

 

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

            პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირებზე, საქართველოსა  და ევროპის ჩემპიონატებზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:

 • ქართული  ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა სამბოში;
 • ძალოსნობა;
 • ფეხბურთი;
 • კალათბურთი;
 • კიკბოქსინგი;
 • რაგბი
  • სპორტსმენთა მიერ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება
  • სპორტული წარმატებებისათვის ხელშეწყობა

             მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

              შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო დაფინანსება, ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებსა და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.

             მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში
 • კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 ბ.ა) კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონული საბიბლიოთეკო გაერთიანების, რომელიც მოიცავს 1 რაიონულ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას, დაფინანსება. ბიბლიოთეკებში აქტიურად ხდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მკითხველთა) ინტერესების შესწავლა, ამ მიზნით ტარდება  სხვადასხვა ღონისძიებები:

 • ლიტერატურული დილა
 • მკითხველთა კონფერენცია
 • თემატური საღამოები
 • წიგნის განხილვა
 • თემატური გამოფენები

                  პროგრამის ფარგლებში მოხდება ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა კულტურული მემკვიდრეობის (ანტიკვარული და კულტუროლოგიური) ნივთების დაცვა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა, არქეოლოგიური და ისტორიული ძეგლების აღწერა, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ძეგლის სტატუსი, მუზეუმი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს არქეოლოგიურ გათხრებში, რომელთა მიზანია მატერიალური ნაშთების მოკვლევა და მათზე სამეცნიერო ანგარიშების მომზადება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისათვის ისტორიული ძეგლების უკეთ გაცნობის მიზნით მოეწყობა ლექცია-სემინარები, ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენციები.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და წახალისებით, მხატვრული კოლექტივების: ქორეოგრაფიული ანსამბლები: „შირაქი“, „ხორნაბუჯი“ და „იმედი“; ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლები: „ქიზიყი“, „მანდილი“ და „ხორნაბუჯი“; თეატრალური კოლექტივი „ბარის ფშავლები“ და ბავშვთა თეატრალური სტუდია „არლეკინო“-ს მონაწილეობით იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

გ.  საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 03)

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში,  ასევე მოეწყობა სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობისა და დათვალიერების მიზნით ექსკურსიები, მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალებში, შეიქმნება ახალგაზრდული კლუბები, საჯარო სკოლებში ჩატარდება ლექცია-სემინარები, ჩატარდება შეხვედრები მუნიციპალიტეტის გამოჩენილ ადამიანებთან, ჩატარდება კონკურსი „წიგნი ჩემი მეგობარია“, „ვინ უკეთ იცნობს საქართველოს“, ზაფხულის განმავლობაში გაიმართება დისკოთეკები.

                  მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ახალგაზრდობის ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობაში.
 •  მოზარდი თაობისთვის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
 • გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
 • გაზეთი „შირაქის“ საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს;
 •  ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაციის მიღება, გავრცელება.

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

   დ)  ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

(პროგრამული კოდი 05 04)

       

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ „შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს, გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო  გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან-გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

                  მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 (პროგრამული კოდი 06 00)

ორგ.კოდი

დასახელება

2016წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

 
 
 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

675.4

678,0

678,0

678,0

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

102.4

95,0

95,0

95,0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

573,0

583,0

583,0

583,0

 

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

370,0

380,0

380,0

380,0

 

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

200.0

200,0

200,0

200,0

 

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,0

3,0

3,0

3,0

 

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

       პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის  გამწვავების დროული  გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისთვის მწერების და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.
  • ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

                  მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

ბ)  სოციალური პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.
 • მძიმე  სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის პირთა ოჯახების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა ყოველთვიურად 8-12 ლარის ოდენობით (400 ბენეფიციარი);
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარება, რომელიც დაიბადა მუნიციპალიტეტის სტაციონარში ან დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ბავშვი დაიბადა სხვა სტაციონარში, გათვალისწინებულია 300 ლარის ოდენობით;
 • ონკოლოგიური, გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონალური მკურნალობის დაფინანსება, რომლის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური დახმარების კომისია;
 • ხანძრით, მიწისძვრით და ბუნებრივი კატასტროფით, სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებულები და ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს - 75ლარი ყოველთვიურად, ბინის ქირის დასაფარად.

                   შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

                 

ბ.ა)  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

         ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ბ.ბ)  უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 250 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

  ბ.გ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის გარდაცვლილი ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით.

უცხო ქვეყანაში საძიებო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარებისას აღმოჩენილი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპული მეომრის ნეშთის დაკრძალვის (გადმოსვენების) ხარჯი 3000 ლარი ერთჯერადად.

 

თავი III

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

                მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტი

8284.5

2162.1

6122.4

9394.5

2641.1

6753.4

5847.5

0.0

5847.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170.0

0.0

170.0

171.0

0.0

171.0

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

5078.7

125.1

4953.6

6024.9

40.0

5984.9

5840.5

0.0

5840.5

 

შრომის ანაზღაურება

1548.2

0.0

1548.2

1331.7

0.0

1331.7

1328.0

0.0

1328.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3205.8

2037.0

1168.8

3369.6

2601.1

768.5

7.0

0.0

7.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1781.8

65.0

1716.8

2145.3

0.0

2145.3

1959.2

0.0

1959.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113.0

0.0

113.0

114.0

0.0

114.0

121.0

0.0

121.0

 

ხარჯები

1764.9

65.0

1699.9

1957.8

0.0

1957.8

1952.2

0.0

1952.2

 

შრომის ანაზღაურება

1062.9

0.0

1062.9

1246.0

0.0

1246.0

1251.0

0.0

1251.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.9

0.0

16.9

187.5

0.0

187.5

7.0

0.0

7.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

450.0

0.0

450.0

573.3

0.0

573.3

619.6

0.0

619.6